English    Русский

Обкладинка книги Бориса Малиновського "Розповiдi про вiйну"

"Розповiдi про вiйну"
Борис Малиновський

Київ, 2017. -160 стор. Книгу видано росiйською мовою. Замовити книгу можна в iнтернет магазинi TravelBookБорис Малиновський "Розповiдi про вiйну"
© Б.М.Малиновський, 2017

Вiд упорядника Збiрника

Велика Вiтчизняна вiйна тривала тисячу чотириста вiсiмнадцять днiв i ночей. У неї були залученi мiльйони радянських громадян рiзного вiку, в першу чергу молодь - майбутнє країни. Одним з представникiв майже загиблого на фронтах вiйни поколiння двадцятилiтнiх i є укладач цього Збiрника. Починаючи з перших i майже до останнiх днiв вiйни, вiйськовi частини, в яких я служив, провели в боях майже тисячу днiв на семи фронтах: Захiдному, Калiнiнському, Пiвнiчно-Захiдному, Центральному, 1-му Бiлоруському, 1-му Українському, 3-му Прибалтiйському. Три мiсяцi мого життя пiшло на лiкування поранень в госпiталях (Тюмень i Мозир). Була i рiдкiсна можливiсть вiдпочити пiд час переїздiв або мiж бойовими дiями.

Служив в артилерiї. "Бог" вiйни, як вiдомо, мав деякi переваги перед пiхотою. Можливо тому, я, хоча i багато разiв потрапляв в ситуацiї, про якi говорять: "ще б трохи i ... iнший свiт, "вiдбувся" лише двома пораненнями, контузiєю i пiслявоєнною iнвалiднiстю.

В перший рiк вiйни був в 108-му гаубичному артилерiйському полку, в потiм - в 84-му артилерiйському полку 55-ої Мозирської Червонопрапорної стрiлецької дивiзiї; пройшов шлях вiд сержанта - командира вiддiлення, до старшого лейтенанта - командира батареї.

Не вiдразу пiсля вiйни, але через деякий час все-таки вирiшив написати i опублiкувати свої спогади i спогади зi слiв однополчан: "Шлях солдата", "Участь свою не вибирали", "Через вогонь, воду i мiднi труби".

В цьому Збiрнику моїх спогадiв майже немає, основна їх частина надрукована в згаданих вище виданнях. Для Збiрника пiдiбранi опублiкованi спогади iнших учасникiв вiйни, досить рiдкiснi, що вiдрiзняються своєю, якщо можна так сказати, трагiчною унiкальнiстю. Це лише мала частина правди про вiйну, багато ще приховано в меморiалах, братських могилах, зберiгається в пам'ятi ще живих ветеранiв.

Акцентую, що я абсолютно впевнений в достовiрностi матерiалiв Збiрника. Досвiд людини, яка пройшла випробування вiйною, свiдчить про це.

Нiяких особливих сенсацiй в матерiалах Збiрника немає. Проте, думаю, що багато фактiв мало вiдомi i цiлком можуть бути екранiзованi або стати сюжетом для унiкальних телепередач, якi розкривають "бiлi плями" в iсторiї вiйни.

Все це стосується Великої Вiтчизняної вiйни. Трансформацiя її в Другу Свiтову вiдбувалася повiльно. Не на мiсяцi, а на роки запiзнилося вiдкриття другого фронту союзниками. Основнi сили вермахту виявлялися на схiдному фронтi. В кiнцi вiйни почалися спроби представникiв союзного командування вести сепаратистськi переговори з Нiмеччиною i т.п.

Головний результат Другої Свiтової вiйни - розгром фашизму - був, по сутi, здiйснений Радянською армiєю.


Борис Малиновский "Розповiдi про вiйну"
Київ, 2017. -160 стор.
© Б.М.Малиновський, 2017
Замовити книгу можна в iнтернет магазинi TravelBook