Перший в континентальнiй Європi комп'ютер з програмою, яка зберiгається в пам'ятiСергiй Олексiйович Лебедєв. Життя та творчiстьКомп'ютери, створенi пiд керiвництвом С.О.ЛебедєваIлюстрацiї. Лiтература. Додатковi матерiали

Електроннi обчислювальнi машини (ЕОМ), створенi пiд керiвництвом С.О. Лебедєва

Першi ЕОМ, "МЭСМ", "СЭСМ". Київський перiод
Унiверсальнi ЕОМ. Московський перiод
Спецiалiзованi ЕОМ
Характеристики перших
вiтчизняних та зарубiжних комп'ютерiв

Додатковi матерiали

Першi ЕОМ. Київський перiод

"МЭСМ"

"МЭСМ" була розташована в залi площею 60 м2.
Загальна кiлькiсть електронних ламп складала близько 3500 трiодiв i близько 2500 дiодiв, у тому числi в запам'ятовуючому пристрої 2500 трiодiв i 1500 дiодiв.
Сумарна споживана потужнiсть - близько 25 квт.

1. Система рахунку - двiйкова з фiксованою комою.

2. Кiлькiсть розрядiв - 16 i один на знак.

3. Вид запам'ятовуючого пристрою - на тригерних комiрках з можливiстю використання магнiтного барабана.

4. Ємнiсть запам'ятовуючого пристрою - 31 для чисел i 63 для команд.

5. Ємнiсть функцiонального пристрою - 31 для чисел i 63 для команд.

6. Операцiї якi виконуються: додавання, вiднiмання, множення, дiлення, зсув, порiвняння з урахуванням знака, порiвняння за абсолютною величиною, передача керування, передача чисел з магнiтного барабана, додавання команд, зупинка.

7. Система команд - триадресна.

8. Арифметичний пристрiй - один, унiверсальний, рiвнобiжної дiї, на тригерних комiрках.

9. Система введення чисел - послiдовна.

10. Швидкiсть роботи - близько 3000 операцiй за хвилину.

11. Введення початкових даних - з перфорацiйних карт або за допомогою набору кодiв на штекерному комутаторi.

12. Знiмання результатiв - фотографування або за допомогою електромеханiчного друкуючого пристрою.

13. Контроль - системою програмування.

14. Визначення несправностей - спецiальнi тести i перехiд на ручну або напiвавтоматичну роботу.

15. Площа примiщення - 60 м2.

16. Кiлькiсть електронних ламп-трiодiв близько 3500, дiодiв 2500.

17. Споживана потужнiсть - 25 квт.

"СЭСМ"

Спецiалiзована електронна лiчильна машина для розв'язання систем лiнiйних алгебраїчних рiвнянь i обчислення кореляцiйних функцiй.

1. Система числення - двiйкова з фiксованої комою.

2. Числа, що вводяться в машину - коефiцiєнти, вiльнi члени, ординати кривих - є дробовими величинами.

3. Виведенi результати обчислень - правильнi дроби.

4. Число розрядiв пiсля коми - 28.

5. Поточний автоматичний контроль порядку величин одержуваних приростiв невiдомих.

6. Результати розрахункiв у десятковiй системi з точнiстю до сьомого розряду.

Основнi iдеї побудови "СЭСМ" висунутi С.О.Лебедєвим. Головний конструктор З.Л.Рабiнович.

Унiверсальнi ЕОМ. Московський перiод

"БЭСМ"

Технiчнi характеристики: швидкодiя - 8-10 тис. операцiй за секунду, подання чисел iз плаваючою комою, розряднiсть 39, система лампових елементiв, зовнiшня пам'ять на магнiтних барабанах (2 по 512 слiв) i магнiтних стрiчках (4 по 30 тис. слiв), пристрiй вводу з перфострiчки (1200 чисел за хвилину), цифродрук (1200 чисел за хвилину), фотодрук (200 чисел за секунду).

Прийнята Державною комiсiєю в 1953 р. з оперативною пам'яттю на ртутних трубках (1024 слова); на початку 1955 р. з оперативною пам'яттю на потенцiолоскопах (1024 слова); у 1957 р. з оперативною пам'яттю на феритних сердечниках (2047 слiв). Дiодний задаючий пристрiй на 376 39-розрядних слiв.

Принциповi особливостi:

1. Перша вiтчизняна швидкодiюча ЕОМ на електронних лампах (5 тис. ламп).

2. Блокова конструкцiя.

3. Випробувано три види оперативної пам'ятi - на ртутних трубках, потенцiолоскопах, феритах.

4. Плаваюча кома; можливiсть роботи з фiксованою комою i подвоєною розряднiстю.

5. Паралельний принцип дiї.

Головний конструктор академiк АН УРСР С.О.Лебедєв.

"БЭСМ-2"

Серiйний варiант ЕОМ "БЭСМ" АН СРСР.

Основнi технiчнi характеристики аналогiчнi характеристикам "БЭСМ" АН СРСР.

Принциповi особливостi:

1. Запам'ятовуючий оперативний пристрiй, на феритних сердечниках. Ємнiсть 2048 39-розрядних чисел. Час вибiрки 10 мс.

2. Широке застосування напiвпровiдникових дiодiв. Кiлькiсть напiвпровiдникових дiодiв 5 тис., електронних ламп 4 тис., кiлькiсть феритних сердечникiв 200 тис.

3. Удосконалена (малоблочна) конструкцiя, що значно пiдвищила надiйнiсть i зручнiсть експлуатацiї. Застосовано рознiмання з плаваючими контактами.

На серiйних машинах "БЭСМ-2" розв'язано сотнi тисяч задач чисто теоретичних, прикладної математики, iнженерних та iн. Зокрема, розраховувалася траєкторiя польоту ракети, що доставила вимпел Радянського Союзу на Мiсяць.

Машина розроблена i впроваджена в народне господарство колективами Iнституту точної механiки та обчислювальної технiки (IТМ та ОТ) АН СРСР i заводу iм. Володарського м. Казань. Серiйно випускалася з 1958 р.

Головний конструктор - Герой Соцiалiстичної працi академiк С.О.Лебедєв.

ЕОМ "М-20"

Технiчнi характеристики: швидкодiя 20 тис. операцiй за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємнiстю 4096 слiв, подання чисел iз плаваючою комою, розряднiсть 45, система елементiв - ламповi i напiвпровiдниковi схеми, зовнiшня пам'ять - магнiтнi барабани i стрiчки.

Введена в дiю в 1958 р. Випускалася серiйно.

Принциповi особливостi:

1. Вперше у вiтчизнянiй практицi застосована автоматична модифiкацiя адреси.

2. Сумiщення роботи арифметичного пристрою i вибiрки команд iз пам'ятi.

3. Введення буферної пам'ятi для масивiв, що видаються на друк. Сумiщення друку з розрахунком.

4. Використання цiлком синхронної передачi iнформацiї в логiчних ланцюгах.

5. Використання накопичувачiв на магнiтнiй стрiчцi (НМC) iз швидким пуском i зупинкою.

6. Для "М-20" розроблена одна з перших операцiйних систем "ИС-2" (Iнститут прикладної математики АН СРСР).

У постановi президiї АН СРСР вiд 20 лютого 1959 р. говорилося:

"... створення машини "М-20" є видатним досягненням у розвитку радянської технiки унiверсальних цифрових обчислювальних машин. По своїй швидкодiї машина "М-20" перевершує iснуючi вiтчизнянi i серiйнi закордоннi математичнi обчислювальнi машини.

Завдяки великiй швидкодiї, досконалостi логiчної структури i розвитої системи оперативних i зовнiшнiх запам'ятовуючих пристроїв, а також високого ступеня надiйностi машини, вона дозволяла вирiшити переважну бiльшiсть сучасних складних задач, висунутих галузями науки i технiки."

Головний конструктор - Герой Соцiалiстичної працi академiк С.О.Лебедєв. Заступники головного конструктора - М.К.Сулим, М.Р.Щура-Бура, В.Я.Алексєєв, О.П.Васил'єв, П.П.Головистиков, В.Н.Лаут, В.А.Мельников, А.А.Соколов, М.В.Тяпкiн, А.С.Федоров, O.K.Щербаков.

"БЭСМ-4"

Технiчнi характеристики: швидкодiя 20 тис. операцiй за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємнiстю 16384 слова, подання чисел iз плаваючою комою, розряднiсть 45, система елементiв - напiвпровiдниковi схеми, зовнiшня пам'ять на магнiтному барабанi.

Введена в експлуатацiю у 1962 р.

З 1962 по 1966 р. серiйно випускалася пiд марками "БЭСМ-3М" та "БЭСМ-4".

Принциповi особливостi:

1. Використано напiвпровiдниковi елементи.

2. Машина програмно сумiсна з ЕОМ "М-20".

3. Передбачено можливiсть пiдключення другого оперативного запам'ятовуючого пристрою (ОЗП) на феритних сердечниках ємнiстю 16384 45-розрядних двiйкових слiв.

4. Робота з вiддаленими об'єктами по каналах зв'язку. Чотири входи з телефонних i 32 входи з телеграфних лiнiй зв'язку з вiдповiдними швидкостями - 1200 i 50 бод.

Машини "БЭСМ-4" застосовувалися для розв'язання рiзноманiтних задач у обчислювальних центрах, наукових лабораторiях для автоматизацiї фiзичного експерименту та iн.

Машина розроблена i впроваджена в народне господарство колективами СКБ IТМ i ОТ АН СРСР i заводу iм. Володарського.

Головний конструктор - канд. техн. наук Олег Павлович Васильєв. Науковий керiвник - академiк Сергiй Олексiйович Лебедєв. Розробники: В.Глоба, А.Гостева, Г.Грибов, А.Гризлов, В.Добротенко, Н.Iгрицький, Ю.Коноплев, Л.Ленгник, В.Макаров, Ю.Нiкiшин, Л.Федорова, Л.Смирнова, С.Судариков, В.Солдатенков, М.Тяпкин, В.Черемисов, Ю.Яковлева.

"БЭСМ-6"

Технiчнi характеристики: швидкодiя 1 млн. операцiй за секунду, оперативна пам'ять 64-128К 50-розрядних слiв, час циклу ОЗП 2 мкс, час вибiрки 0,8 мкс, подання чисел iз плаваючою комою, розряднiсть 48, паралельний обмiн по шести каналам зовнiшньої пам'ятi i 32 каналам зв'язку.

Принциповi особливостi:

1. Система елементiв iз широкими логiчними можливостями i парафазною синхронiзацiєю.

2. Глибоке сумiщення виконання команд на основi асинхронної конвеєрної структури.

3. Використання асоцiативної надшвидкодiючої буферної пам'ятi.

4. Перше використання вiртуальної пам'ятi у вiтчизняних машинах.

5. Використання "магазинного" способу звернення до пам'ятi.

6. Сполучений iз розрахунком паралельний обмiн масивами з двома магнiтними барабанами i чотирма магнiтними стрiчками.

7. Операцiйна система з багатопрограмним режимом роботи.

У актi Державної комiсiї, що приймала "БЭСМ-6", вiдзначено: "БЭСМ-6" стала першою у країнi машиною, що має швидкодiю близько 1 млн. одноадресних операцiй за секунду i використовує систему елементiв iз тактовою частотою 9 МГц. Висока тактова частота елементiв зажадала вiд розроблювачiв нових оригiнальних конструктивних рiшень для скорочення довжини з'єднань елементiв i зменшення паразитних ємностей. Висока швидкодiя машини забезпечується рацiональною побудовою арифметичного пристрою, сумiщенням роботи окремих пристроїв машини, узгодженням часу роботи пам'ятi й арифметичного пристрою за рахунок подiлу оперативної пам'ятi на ряд блокiв i застосуванням самоорганiзуючої надшвидкодiючої буферної пам'ятi на швидких регiстрах.

Комiсiя з задоволенням вiдзначає, що "БЭСМ-6" має основнi структурнi особливостi сучасних високопродуктивних машин, що дозволяють використовувати її в мультипрограмному режимi й у режимi подiли часу: системою переривання, апаратом захисту пам'ятi, апаратом захисту команд, апаратом присвоєння адрес, магазинною органiзацiєю виконання команд.

Високi показники машини отриманi при порiвняно невеличкiй кiлькостi напiвпровiдникових приладiв (близько 60 тис. трiодiв i 180 тис. дiодiв), що показує рацiональнiсть прийнятих схемних рiшень".

Обчислювальнi машини "БЭСМ-6" випускалися 17 рокiв i використовувалися у обчислювальних центрах i багатьох галузях народного господарства.

Розроблена колективом IТМ i ОТ АН СРСР разом iз заводом САМ м.Москва. Випускалася серiйно з 1967 р.

Головний конструктор - Герой Соцiалiстичної працi академiк С.О.Лебедєв, заступники головного конструктора - В.А.Мельников, Л.Н.Корольов. За розробку i впровадження машини "БЭСМ-6" С.О.Лебедєв, В.А.Мельников, Л.Н.Корольов, Л.А.Зак, В.Н.Лаут, А.А.Соколов, В.I.Смирнов, О.М.Томiлiн, М.В.Тяпкiн були визнанi гiдними Державної премiї.

"АС-6"

Технiчнi характеристики: модульна органiзацiя, унiфiкованi канали обмiну, швидкодiя центрального процесора 1,5 млн. операцiй за секунду, ємнiсть оперативної пам'ятi 7752 кбайт, довжина слова центрального процесора 48 розрядiв, швидкодiя периферiйного процесора 150 тис. операцiй за секунду, максимальна пропускна спроможнiсть каналу першого рiвня 1,3 млн. слiв за секунду, другого 1,5 Мбайт/сек., кiлькiсть зовнiшнiх абонентiв периферiйної машини до 256.

Принциповi особливостi:

1. Об'єднання модулiв за допомогою унiфiкованих каналiв дозволило органiзувати децентралiзованi багатомашиннi комплекси мережного типу, що адаптуються до вимог замовникiв.

2. Ефективна реалiзацiя мов високого рiвня i багаторiвневої системи захисту на основi механiзмiв стека стану.

3. Операцiйна система, побудована за принципом децентралiзацiї, забезпечує роботу в пакетному режимi, режимi видалень пакетного опрацювання, у режимi подiли часу й у режимi реального часу.

4. Апаратура й операцiйна система вiдновлюють працездатнiсть системи при збоях процесорiв, збоях i вiдмовах зовнiшнiх пристроїв, виходi з ладу апаратних модулiв.

5. Гнучка апаратно-програмна органiзацiя периферiйної системи на основi використання унiфiкованих каналiв i периферiйних машин, що дозволяють реалiзувати практично будь-якi алгоритми обслуговування пристроїв i абонентiв.

Використовувалася для опрацювання iнформацiї i керування в системах космiчного експерименту, а також у рядi обчислювальних центрiв для рiшення задач у рiзноманiтних галузях науки i технiки.

Машина розроблена колективом IТМ i ОТ АН СРСР разом iз заводом "САМ" м.Москва.

Головнi конструктори - Герой Соцiалiстичної працi академiк С.О.Лебедєв, В.А.Мельников, А.А.Соколов. Заступники головних конструкторiв - Л.Н.Корольов, В.П.Iванников, В.I.Смiрнов, Л.А.Теплицький, Л.А.Зак, В.Л.Лi.

Спецiалiзованi ЕОМ

"Диана-1", "Диана-2"

Закiнчення розробки i проведення iспитiв у 1955 р. Основнi характеристики: ЕОМ послiдовної дiї з комутуємою програмою опрацювання. "Диана-2" - фiксована кома, розряднiсть 10, система команд одноадресна, кiлькiсть команд 14, об'єм командної пам'ятi 256, ЗП констант, оперативна пам'ять на магнiтострикцiйних лiнiях затримки.

Принциповi особливостi:

1. Автоматичне знiмання даних з оглядової радiолокацiйної станцiї iз селекцiєю об'єкта вiд шумiв i розрахунок траєкторiї прямування.

2. Застосування в логiчних елементах мiнiатюрних радiоламп i пам'ятi на магнiтострикцiйних лiнiях затримки.

3. Перетворення iнтервалiв часу i кутових положень у числовi розмiри.

Керiвники робiт - С.О.Лебедєв, Д.Ю.Панов, B.C.Бурцев, Г.Т.Артамонов.

ЕОМ "М-40"

Технiчнi характеристики: швидкодiя до 40 тис. операцiй за секунду, оперативна пам'ять на феритних сердечниках ємнiстю 4096 слiв, цикл 6 мкс, подання чисел iз фiксованою комою, розряднiсть 36, система елементiв лампова i ферит-транзисторна, зовнiшня пам'ять - магнiтний барабан ємнiстю 6 тис. слiв.

Машина працювала в комплексi з апаратурою процесора обмiну з абонентами системи й апаратурою збереження часу.

Принциповi особливостi:

1. Плаваючий цикл керування операцiями.

2. Система переривань.

3. Вперше використано сумiщення операцiй з обмiном.

4. Мультиплексний канал обмiну.

5. Робота в замкнутому контурi керування в якостi керуючої ланки.

6. Робота з вiддаленими об'єктами по радiорелейним дуплексним лiнiям зв'язку.

7. Вперше введена апаратура збереження часу.

8. Застосування ферит-транзисторних елементiв.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Вiдповiдальний виконавець - B.C.Бурцев.

ЕОМ "М-50"

Модифiкацiя "М-40", розрахована на застосування в якостi унiверсальної ЕОМ. Подання чисел iз плаваючою комою. Введена в дiю у 1959 р. На базi "М-40" i "М-50" був створений двомашиний комплекс.

Головний конструктор С.О.Лебедєв. Вiдповiдальний виконавець - B.C.Бурцев.

ЕОМ "5Э92"

Модифiкацiя "М-50", розрахована на застосування в якостi комплексу опрацювання даних.

Принциповi особливостi: широке застосування ферит-транзисторних елементiв у низькочастотних пристроях, застосування спецiально розробленої контрольно-реєструючої апаратури, iз можливiстю дистанцiйного запису iнформацiї, що надходить iз високочастотних каналiв зв'язку.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Вiдповiдальний виконавець - B.C.Бурцев.

За розробку "М-40" i "М-50" С.О.Лебедєв i B.C.Бурцев визнанi гiдними Ленiнської премiї 1966 р.


ЕОМ "5Э92б"

Аванпроект 1960 р., ескiзний проект 1961 р.

Мiжвiдомчi випробування 1964 р.

Випробування комплексу з восьми машин 1967 р.

Технiчнi характеристики: швидкодiя великої машини 500 тис. операцiй за секунду, малої машини 37 тис. операцiй за секунду, подання чисел iз фiксованою комою, розряднiсть 48, ємнiсть оперативної пам'ятi 32 тис. слiв, побудована по модульному принципу, цикл 2 мкс, робота по 28 телефонних i 24 телеграфним дуплексним лiнiях зв'язку, елементна база - дискретнi напiвпровiдники, повний апаратний контроль, промiжна пам'ять - 4 магнiтних барабана по 16 тис. слiв кожний.

Принциповi особливостi:

1. Одна з перших цiлком напiвпровiдникових ЕОМ.

2. Двухпроцесорний комплекс iз загальним полем оперативної пам'ятi.

3. Повний апаратний контроль.

4. Можливiсть створення багатомашинних систем iз загальним полем зовнiшнiх запам'ятовуючих пристроїв.

5. Можливiсть автоматичного почергового резервування машин у системi.

6. Розвинута система переривань з апаратним i програмним прiоритетом.

7. Робота з вiддаленими об'єктами по дуплексним телефонним i телеграфним лiнiям.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - B.C.Бурцев.

ЕОМ "5Э51"

Модифiкацiя "5Э92б" подання чисел iз плаваючою комою, механiзм базування, захист оперативної пам'ятi i каналiв обмiну; робота декiлькох операторiв у мультипрограмному режимi.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - B.C.Бурцев.


ЕОМ "5Э65"

Ескiзний проект - 1965 р. Технiчний проект - 1968 р.

"5Э65" - високопродуктивний обчислювальний комплекс спецiального застосування, що забезпечує проведення дослiджень у реальному масштабi часу в польових умовах iз високим ступенем достовiрностi за рахунок застосування пам'ятi з неруйнуючим зчитуванням, повного апаратного контролю, засобiв усунення наслiдкiв збоїв. Ефективностi обчислювального процесу сприяли змiнна довжина слова (12, 24, 36 розрядiв), магазинна органiзацiя арифметичного пристрою. З застосуванням комплексу були зробленi дослiдження рiзноманiтних бортових засобiв радiовимiрювань i радiонавiгацiї в атмосферi i космосi.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - I.К.Хайлов.

ЕОМ "5Э67"

"5Э67" - багатомашинний високопродуктивний комплекс на базi модифiкованої "5Э65" iз загальним полем зовнiшньої пам'ятi, апаратно-програмними засобами реконфiгурацiї на рiвнi машин. Комплекс забезпечує роботу в жорстких клiматичних умовах. За участю комплексу були зробленi унiкальнi радiовимiрювання епiзодичних явищ у верхнiх прошарках атмосфери в реальному масштабi часу.

Головний конструктор - С.О.Лебедєв. Заступник головного конструктора - I.К.Хайлов.

За створення "5Э67" I.К.Хайлов визнаний гiдним Державної премiї 1977 р.

ЕОМ "5Э26"

"5Э26" є першою у СРСР мобiльною керуючою багатопроцесорною високопродуктивною обчислювальною системою, побудованою по модульному принципу, iз високоефективною системою автоматичного резервування, що базується на апаратному контролi i забезпечує можливiсть вiдновлення процесу керування при збоях i вiдмовах апаратури, що працює в широкому дiапазонi клiматичних i механiчних впливiв, iз розвиненим математичним забезпеченням i системою автоматизацiї програмування.

Технiчнi характеристики: продуктивнiсть 1,5 млн. операцiй за секунду, довжина слова 32 розряди, подання iнформацiї природне, цiле слово, пiвслово, байт, бiт, об'єм оперативної пам'ятi 32-34 кбайт, об'єм командної пам'ятi 64-256 кбайт, незалежний процесор вводу-виводу iнформацiї по 12 каналам зв'язку - максимальний темп обмiну понад 1 Мбайт/с, об'єм 2,5-4,5 м3, споживана потужнiсть 5-7 кВт.

Випускається в двох модифiкацiях, що рiзняться об'ємом пам'ятi.

Принциповi особливостi:

1. Вперше створена мобiльна багатопроцесорна високопродуктивна структура з модульною пам'яттю, що легко адаптується до рiзноманiтних вимог по продуктивностi i пам'ятi в системах керування.

2. Вперше створена машина з автоматичним резервуванням на рiвнi модулiв яка забезпечує вiдновлення обчислювального процесу при збоях i вiдмовах апаратури в системах керування, що працює в реальному часi.

3. Вперше створена мобiльна машина з розвинутим математичним забезпеченням, ефективною системою автоматизацiї програмування i можливiстю роботи з мовами високого рiвня.

4. Енергонезалежна пам'ять команд на мiкробiсах iз можливiстю електричного перезапису iнформацiї зовнiшньою апаратурою запису.

5. Введено ефективну систему експлуатацiї з локалiзацiєю несправної комiрки в двох рiвнях, що забезпечує ефективнiсть вiдновлення апаратури середньотехнiчним персоналом.

Головнi конструктори - С.О.Лебедєв, B.C.Бурцев. Заступники головних конструкторiв - Є.А.Кривошеєв, В.Н.Лаут, А.А.Новiков, Ю.Д.Острецов, К.Я.Трегубов, Д.Б.Подшивалов, Г.С.Марченко.

За створення ЕОМ "5Э26" Є.А.Кривошеєв, Ю.Д.Острецов i Ю.С.Рябцев визнанi гiдними Державної премiї СРСР.

Характеристики перших
вiтчизняних та зарубiжних комп'ютерiв

Наведено мовою оригiналу

Название
машины
Аналити
ческая
машина
Z1,Z2Z-3Марк IЭНИАКМЭСМЭДСАКЭДВАК
Фамилия
ученого
Чарльз
Беббидж
Конрад
Цузе
Конрад
Цузе
Говард
Айкен
Д.Мочли,
Пол Экерт
Сергей
Лебедев
Морис
Уилкс
Д.Мочли,
П.Экерт
СтранаАнглияГерманияГерманияСШАСШАСССРАнглияСША
Годы
разработки
1834-18711936-19381940-19411937-19441942-19451948-19511947-19491946-1950
Характе-
ристики
12345678
Тип исполь-
зуемых
элементов
Механи-
ческие
Механи-
ческие
Реле Электро
механи-
ческие
Электр.
лампы,
18000 шт.+
Реле
1500 шт.
Электр.
лампы,
6000 шт.
Электр.
лампы,
3000 шт.
Электр.
лампы,
3500 шт.
Емкость
памяти,
слов
1000,
на зубчатых
колесах
64,
рычажно-
механи-
ческая
64,
на реле
72,
на зубчатых
колесах
20,
на электр.
лампах
94,
на электр.
лампах,
94,
на штек-
керах+
5000, на магни-
тном бара-
бане
512,
на ртутных
трубках
1024,
на ртутных
трубках
Хранение
программ
в памяти
НетНетНетНетНетЕстьЕстьЕсть
Система
счисления
Десятич.1 Двоичн.2 Двоичн.2 Десятич.1 Десятич.1 Двоичн.2 Двоичн.2 Двоичн.2
Разрядность 50 24 22 23 10 20 17 и 34 44
Время
выполне-
ния опе-
раций,
сек
Сложе-
ние
1 - 0,3 0,3 0,0002 0,0176 0,0085 и 0,0034 0,001
Умно-
жение
60 - 4,5 5,7 0,0028 0,0176 0,085 0,003
Деле-
ние
60 - - 15,3 0,006 0,0176-0,0208 - -
Ввод
данных и
программы
с Пф.карт3 с кино-
ленты
с Пф.ленты4 с Пф.ленты4 коммута-
ционное поле
с Пф.карт3,
коммута-
ционное поле
с Пф.ленты4 с Пф.ленты4
Вывод
резуль-
татов
на Пф.карты3 - - на Пф.карты3 - на Пф.карты3 на Пф.ленту4 на Пф.ленту4

   1Десятич.- десятичная
   2Двоичн.- двоичная
   3Пф.карта — перфокарта
   4Пф.лента — перфолента


Долатковi матерiали по темi

Б.М.Малиновський. Наукова бiографiя С.О.Лебедєва. "Информационные технологии и вычислительные системы", №3, 2002, Росiйська Академiя наук
Б.М.Малиновський. Пророк у своїй Вiтчизнi. "Вiсник НАН України", №10, 2002
Н.М.Мiщенко. Iнститут кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАНУ: все починалося в Феофанiї...
Л.Iваненко. День народження ЕОМ.
Борис Малиновський. До iсторiї вiтчизняного комп'ютеробудуванняВ.М.Глушков - основоположник iнформацiйних технологiй в Українi та колишньому СРСР