English    Русский

Розвиток мiкроелектронiки

Старт промислової мiкроелектронiки
Вперше в Європi
Ветерани мiкроелектронiки
Партнерство, яке не вiдбулося
Вiтчизняним мiкроелектронним технологiям - бути!
Iлюстрацiї. Додатковi матерiали

Вперше в Європi

У груднi 1970 р. наказом мiнiстра електронної промисловостi було створене науково-виробниче об'єднання "Кристал" (НВО "Кристал"). До його складу ввiйшли: НДI "Мiкроприлад", Київський завод напiвпровiдникових приладiв, дослiдний завод "Мiкроприладу". Об'єднання стало головною органiзацiєю МЕП з розробки та виробництва великих iнтегральних схем на МОП-транзисторах, спочатку зi ступенем iнтеграцiї бiльш 1000 транзисторiв (для регулярних структур до 20 000 i вище), а на наступному етапi до 100 тис. i бiльше (розмiри елементiв зменшувалися до 1 мiкрона).

"Ручнi" методи проектування великих iнтегральних схем (ВIС) i створена в 1969-1970 р. примiтивна система автоматизованого проектування для цього не годилися. У 1972-1973 р. в НДI "Мiкроприлад" була розгорнута система машинного проектування на базi "БЭСМ-6" та iнших електронних обчислювальних машинах (ЕОМ), що дозволила проектувати ВIС iз високим ступенем iнтеграцiї. Час розробки ВIС скоротився до 50-70 днiв.

Необхiдно було розробити складний комплекс програм, що забезпечував процес проектування ВIС. Сотнi тисяч компонентiв, якi входили до ВIС, Необхiдно було з'єднати мiж собою вiдповiдно до функцiонального призначення ВIС i при цьому не зробити жодної помилки, iнакше величезна праця, витрачена на їх виготовлення не принесе користi. Таку роботу могла виконати лише машина.

Монтаж устаткування, пiдготування i налагодження програм вимагали напруженої тризмiнної роботи колективу вiддiлу машинного проектування топологiї (керiвник Таборний) на протязi декiлькох мiсяцiв.

З 1973 р. основним напрямком в Об'єднаннi стає розробка та виробництво великих iнтегральних схем на МОП-приладах. Першими були спроектованi декiлька типiв ВIС для рiзноманiтних типiв калькуляторiв, ВIС пам'ятi й iн.

Для випуску нових ВIС потрiбно було розробити бiльш прогресивнi технологiчнi процеси, що забезпечують ступiнь iнтеграцiї бiльше 100 тис. транзисторiв на кристалi i швидкiсть переключення до десяткiв мегагерц.

За короткий час були змонтованi сучаснi "чистi" кiмнати зi складним технологiчним i вимiрювально-складальним устаткуванням, розроблено i впроваджено технологiю виготовлення дешевих пластмасових корпусiв ВIС й iн..

В 1974 р. на заводi напiвпровiдникових приладiв НВО "Кристал" було цiлком освоєно технологiчний процес виготовлення ВIС на МОП-приладах, i розпочато масове виробництво ВIС - вперше в Українi, колишньому СРСР та Європi.

НВО "Кристал" виконав з успiхом цю не просту задачу. Органiзацiя безупинного циклу робiт вiд проектування до виробництва ВIС, здiйснена в об'єднаннi, дозволила скоротити термiни створення нових ВIС i засобiв мiкропроцесорної технiки, пiдвищити їх якiсть, знизити вартiсть.

В 1974 р. було випущено: 200 тис. ВIС, 100 тис. калькуляторiв, 200 тис. клавiшних ЕОМ.

У НВО успiшно вирiшувалися задачi збiльшення обсягiв випуску виробiв, зниження собiвартостi, освоєння нових виробiв i нарощування потужностей.

Проте становлення НВО проходило не просто. В 1974 р. Моральов залишив НВО i повернувся до "Кванту".

Таким чином, з урахуванням наявностi iнших пiдприємств галузi в рiзних мiстах України, у республiцi була створена могутня база мiкроелектронної промисловостi, найбiльша в СРСР i Європi.

В наступнi роки нарощування виробничих потужностей продовжувалося. У 1991 р. в Українi розробляли i виробляли продукцiю мiкроелектронiки кiлька десяткiв науково-дослiдних iнститутiв i промислових пiдприємств ("Кристал", "Мiкропроцесор", "Родон", "Гравiтон", "Днiпро", "Полярон", "Жовтень", "Орiон", "Сатурн", "Гелiй", "Карат" i iн.). Було виготовлено i реалiзовано понад 300 мiльйонiв iнтегральних схем на суму майже пiвмiльярда доларiв. Держава регулярно видiляла ресурси на розвиток мiкроелектронної промисловостi. Прийнята в 1988 р. постанова передбачала будiвництво в Українi ще 14 пiдприємств (Бориспiль, Iвано-Франкiвськ, Київ, Запорiжжя, Чернiвцi, Херсон) з метою виробництва виробiв на рiвнi вищих свiтових досягнень (клас чистоти 1-10, мiльйони елементiв на кристалi, до 70-80% виходу придатних). На перших двох пiдприємствах до 1991 р. завдання були виконанi на 35-65%.


Додатковi матерiали по темi

Розвиток мiкроелектронiки  ›››
ЭЛЕКТРОННАЯ ГОТОВНОСТЬ УКРАИНЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СТАРЫХ ИДЕЙ  ›››
Зеркало недели, № 36 (461) Суббота, 20 - 26 Сентября 2003 года

Iлюстрацiї по темi

Станiслав Олексiйович Моральов, 1965 рiк
Свiдоцтво на промисловий зразок
Участок складання мiкрокалькуляторiв Участок електротренування мiкрокалькуляторiв
Електронна клавiшна обчислювальна машина Iнтегральна мiкросхема
Будiвля НДI "Мiкроприлад" НВО "Кристал"
Спецiалiзована машина "Киев-67" Спецiалiзована машина "Киев-70"
Мiкро ЕОМ "Электроника С5-11" Дослiдне виробництво
Ветерани мiкроелектронiки