О.М.Алещенко 22 k
Олег Михайлович Алещенко на палубi корабля з гiдроакустичною системою "Звезда" пiд "наглядом" французського фрегату. 1986 р.

02.01.2007

Не стало вiдомого конструктора вiйськової обчислювальної технiки, заслуженого дiяча науки i технiки України, заслуженого винахiдника України, кавалера орденiв Ленiна, Трудового Червоного прапора, Знак пошани, двiчi лауреата Державної премiї Олега Михайловича Алещенко. ›››


"...Восени 1974 р. вийшла урядова постанова про програму "Звезда", яка передбачала переоснащення всiх кораблiв ВМФ СРСР новими гiдроакустичними комплексами. Головною органiзацiєю iз здiйснення цiєї програми визначили НДI "Гiдроприлад" (директор - Юрiй Володимирович Бурау, головний iнженер - Володимир Iванович Крицин). Головним конструктором призначили О.М. Алещенка. Це була багатопланова робота. Для рiзних класiв надводних кораблiв - великих, середнiх, малих - необхiдно було розробити ряд сумiсних багатоканальних цифрових гiдроакустичних комплексiв з кiлькома десятками тисяч просторових i тимчасових вхiдних каналiв отримання iнформацiї. Попереднi оцiнки показали, що для них потрiбнi будуть обчислювальнi системи продуктивнiстю у кiлька сотень мiльйонiв операцiй на секунду, а обсяг прикладного програмного забезпечення становитиме близько мiльйона команд. Необхiднiсть великої номенклатури запам'ятовуючих пристроїв, рiзноманiтної периферiї (монiтори, iндикатори обстановок, самописцi, друкуючi пристрої), вимоги щодо високої надiйностi i т.п. iстотно ускладнювали розробку. Подiбнi проекти в СРСР i за рубежем на той час ще не виконувалися.
У 1978-1979 р. завдяки наполяганням О.М.Алещенко в НДI "Гiдроприлад" був органiзований вiддiл обчислювальної технiки пiд керiвництвом В.Ю.Лапiя. Незабаром вiддiл було перетворено у вiддiлення, а В.Ю.Лапiй став заступником головного конструктора з розробки програмно-технiчного комплексу. Було прийнято рiшення будувати "Звезду" як багатомашинний комплекс на базi восьми ЕОМ "Атака" Минсудпрома СРСР i сполученими з ними декiлькома спецiалiзованими процесорами реального часу, що стали основою цифрової просторово-тимчасової обробки (спектральної, кореляцiйної, когерентної) комплексу "Звезда".
Пiд керiвництвом О.М.Алещенка i В.Ю.Лапiя протягом трьох рокiв були створенi три потужнi обчислювальнi комплекси. Вперше в гiдроакустицi сформувався напрям спецiалiзованих паралельних багатоканальних обчислювальних комплексiв.
У 1984 р. роботи зi створення гiдролокатора завершили. Весь комплекс зайняв 200 приладових шаф. Для забезпечення функцiонування обчислювальної частини (40 шаф) пiдготували близько мiльйона команд. Вартiсть розробки становила 100 млн.карбованцiв*. У 1985 р. комплекс прийняли на озброєння i передали в серiйне виробництво. Його творцi одержали Державну премiю СРСР (Ю.В. Бурау, О.М. Алещенко та iн.)..."
*У 80-тi роки один карбованець за своєю покупною вартiстю був дещо вищий за один долар США.


Зустрiч з капiтаном атомного криголаму "Арктика" Ю.С.Кучiєвим, пiсля плавання до Пiвнiчного полюсу.1983 р. В.Ю.Лапiй з 1958 по 1976 з 1958 по 1976 рiк працював в КНДIРЕ головним iнженером iнституту. Пiзнiше працював в НДI "Гiдроприлад"