Система "Автодиспетчер"  30 k
Система "Автодиспетчер" на амiачному виробництвi Лисичанського хiмiчного комбiнату. Первiсток Сєверодонецьких системотехнiкiв. 1967 рiк.

Керуюча обчислювальна машина "Автодиспетчер" використовується для оперативного керування амiачним виробництвом на Сєверодонецькому хiмiчному комбiнатi.

Основнi пристрої машини: зовнiшнi, обчислювальнi i вихiднi.

До зовнiшнiх пристроїв входять блоки циклiчної телесигналiзацiї i телевимiрювання СС-36; блоки аварiйної сигналiзацiї i прийому команд АС-60; блоки телекерування ТУ-АС, використовуванi для передачi команд у цехи; пристрiй введення iнформацiї в обчислювальну машину "УВИ".

Зовнiшнi пристрої характеризуються наступними параметрами:
каналiв вимiру миттєвих значень параметрiв 360; каналiв вимiру iнтегральних значень параметрiв 120; каналiв сигналiзацiї двохпозицiйної циклiчної з циклом опитування 20с - 360; каналiв миттєвої сигналiзацiї 200; каналiв передачi однопозицiйних команд 200.

Загальний цикл збору iнформацiї складає 60с. Середнiй час вимiру значення одного параметра 0,2с.

Обчислювальний пристрiй являє собою цифрову спецiалiзовану асинхронну машину, що виконує математичну i логiчну обробку iнформацiї, а також програмне керування вхiдними пристроями.

Обчислювальний пристрiй складається з програмного й арифметичного блокiв, блоку контакту й уставок, магнiтних оперативних запам'ятовуючих пристроїв, блокiв цифрової реєстрацiї (iмпульсного i загального живлення).

Обчислювальний пристрiй характеризується наступними параметрами: структура команд одноадресна; система числення двiйкова; спосiб подання чисел: з фiксованою комою перед старшим розрядом; розряднiсть: 18 двiйкових розрядiв; швидкодiя 900 операцiй/с (типу додавання); кiлькiсть команд 28.

Характеристики запам'ятовуючих пристроїв. Ємнiсть ОЗУ на феритах 1800 20-розрядних чисел; сумарна ємнiсть статичних накопичувачiв 5632 20-розрядних числа (4096 - для програм, 1024 - для констант, 512 -для уставок).

До вихiдних пристроїв входять мнемосхема i блок реєстрацiї.

На мнемосхему пiдводяться сигнали вiдхилення параметрiв вiд номiнальних i аварiйних значень, сигнали положення основного устаткування, аварiйного вiдключення устаткування i спрацьовування захисних блокувань.

У блок реєстрацiї входять друкуючi машинки.

До функцiй машини вiдносяться контроль технологiчного режиму i стану основних агрегатiв виробництва, вироблення рекомендацiй з усунення порушень технологiчного режиму, оперативний економiчний аналiз i передача команд у цехи.


Технiчнi характеристики машини наведенi з книги "Справочник по ЭВМ и аналоговым устройствам", автори В.I.Грубов, В.С.Кiрдан, Київ, Наукова думка. 1977 рiк.


Основоположники промислової системотехнiки. Могутня купка Керуюча машина Автооператор. Перший в колишньому СРСР цифровий регулятор.