Керуюча обчислювальна система "ДНЕПР-2"  Фото. Розмiр 31 кб
Керуюча обчислювальна система"Днепр-2".
Використовувалась для розв'язання широкого кола задач: планово-економiчних, iнженерних, керування виробничими процесами, обробка експериментальних даних.
Керуюча обчислювальна система (КОС) "Днепр-2" призначалась для вирiшення широкого кола задач: планово-економiчних, iнженерних, керування виробничими процесами, обробки експериментальних даних. Для ефективного вирiшення цих задач система мала розширенi структурнi i логiчнi можливостi. Основне призначення системи - робота в якостi центральної ланки iнформацiйно-керуючих систем на промислових пiдприємствах.
КОС "Днепр-2" складається з двох основних частин: центрального обчислювального комплексу (ОК) "Днепр-21" i керуючого комплексу (КК) "Днепр-22М".
ОК "Днепр-21" являє собою унiверсальну цифрову обчислювальну машину, що має ряд особливостей, що розширюють її можливостi i пiдвищують ефективнiсть при вирiшенi великого класу задач:
- забезпечення мультипрограмної роботи (могутня система переривання, схемний захист адрес i т.п.);
- розширена система команд, що дозволяє реалiзувати типовi програмнi ситуацiї меншим числом операцiй;
- можливiсть застосування великого числа (до 96) зовнiшнiх пристроїв будь-якого типу з унiфiкованими зв'язками;
- використання адрес та операндiв перемiнної довжини;
- наявнiсть групи операцiй для обробки буквено-цифрової iнформацiї;
- схемне виконання ряду дiй, звичайно виконуваних програмно, у тому числi операцiї над адресами, редагування i перекодування iнформацiї що вводиться та виводиться;
- можливiсть обмiну iнформацiєю по унiфiкованих каналах з iншими машинами або спецiалiзованими пристроями через мультиплексор, селектор або вiльний вхiд у пам'ять; система апаратного контролю.
КК "Днепр-22М" призначений для здiйснення обмiну iнформацiєю мiж центральним обчислювачем системи, об'єктом керування й оператором.
"Днепр-22М" виконує опитування датчикiв рiзного типу як по командах з "Днепр-21", так i в режимi спостереження, при якому вiн посилає обчислювачу сигнали про вихiд контрольованих величин за межi уставок, заданих заздалегiдь обчислювачем i якi зберiгаються в спецiальному запам'ятовуючому пристрої.

Основнi експлуатацiйно-технiчнi данi комплексу "Днепр-2"

Розряднiсть чисел змiнна з дискретнiстю 8 розрядiв:
а) числа з фiксованої комою та цiлi - 8÷63 розряди;
б) числа з плаваючою комою - 8 розрядiв порядок, 8÷55 розрядiв мантиса.
Кiлькiсть адрес у командi перемiнна: безадреснi, одне-, двох- i багатоадреснi команди.
Кiлькiсть команд - 177.
Середня швидкодiя: 16 тисяч операцiй типу додавання за секунду.
Розряднiсть комiрки пам'ятi: 42 розряди.
Ємнiсть оперативного запам'ятовуючого пристрою: 4096÷32768 комiрок (цикл звертання 11 мксек).
Ємнiсть довгострокового запам'ятовуючого пристрою: 16384÷32768 комiрок (цикл звертання 6 мксек).
Органiзацiя обмiну з зовнiшнiми накопичувачами: через мультиплексорний або селекторний канали в залежностi вiд вiдстанi i необхiдної швидкостi обмiну з iншими машинами.
Органiзацiя обмiну з зовнiшнiми накопичувачами: через селекторнi канали з пропускною здатнiстю 50000 символiв/сек; кожен канал допускає пiдключення до п'яти пристроїв керування зовнiшнiми накопичувачами.

Невдала спроба врятувати "Днепр" або самий дорогий у свiтi код.
з книги Б.Я.Фельдмана1 "Вiд калькулятора до суперкомп'ютера"

Я пам'ятаю, як знiмали з виробництва КОМ "Днепр-2". Задовго до цього IНЕКМу2 доручили розробити стандарт на керуючi машини. Завдання направили М.М.Ленову, що займався такими машинами. Але Микола Миколайович дуже не любив подiбнi завдання. Вiн передоручив стандарт своєму iнженеру. Той був гарною людиною, але надто зайнятим своїми проблемами. Iнженер пiдготував проект стандарту, використавши параметри розробленої у вiддiлi машини, включивши поряд iз серйозними вимогами такий "дуже важливий", як код подання чисел (мантис) в арифметичному пристрої (чи то прямий, чи то додатковий, зараз уже не пам'ятаю, що потрапило в стандарт).

Далi усе йшло, як звичайно. Узгодження в декiлькох iнстанцiях. На ОКМi3, що випускав "Днепр", не звернули уваги. Заперечень не було, i стандарт було прийнято.

Усе було спокiйно, так раптом в верхах вирiшили, що Держстандарт працює слабко. Мiнiстра Держстандарту сильно покритикували. У вiдповiдь Держстандарт розвив бурхливу дiяльнiсть, почалися перевiрки. На ОКМi комiсiя знайшла, що в керуючiй машинi "Днепр-2" порушення, у тому числi: 1) код не той, 2) точнiсть АЦП 0.5% замiсть 0.25%, 3) наробiток машини на вiдмову тiльки 130 годин (замiсть 630 по iншому стандарту).

Висновок: КОМ "Днепр-2" з виробництва зняти, як таку, що не вiдповiдає стандартам.

НП! У Москву, до нас у IНЕКМ, поїхали головний iнженер ОКМу В.П.Сергєєв i начальник вiддiлу Б.А.Аптекман. Мене попросили допомогти.

Пiдготувавши пояснення, ми поїхали в Держстандарт. Нам удалося переконати усiх, що вимоги по п..2 i п.3 завод може прийняти i протягом року ввести в ТУ, а п.1 нiякого практичного значення не має. Спiльно пiдготували рiшення колегiї Держстандарту, що дозволяє продовження виробництва "Днепр-2" на зазначених умовах. Розмножили його на ротопринтi.

Ранком наступного дня - засiдання колегiї. Прийшли. Представницький склад. Генерали, вiдомi вченi, ордени i зiрки в багатьох на пiджаках та кiтелях. Нам вiдразу показалося, що щось не так. Нiхто не дивився в нашу сторону. Потiм пiдвiвся заступник голови Держстандарту i сказав, що, розглянувши матерiали по "Днепр-2", Держстандарт не може дозволити випуск машини.

Мiй емоцiйний виступ пролунав, як "голос волаючого в пустелi". Я сказав, що, знiмаючи непогану машину "Днепр-2" вартiстю порядку 200 тис. карбованцiв4, Держстандарт змушує споживача купувати ЄС-овську модель вартiстю близько мiльйона i "за змiну коду заплатити понад пiвмiльйона карбованцiв!"

Вiдповiдь була вагома i лаконiчна: "Ми не можемо допустити злочинну практику порушення державних стандартiв!"

Пiзнiше менi розповiли пiдгрунтя (чи так це було, не знаю). Увечерi, за нiч до описаного засiдання, на Радi мiнiстрiв знову рiзко критикували мiнiстра Держстандарту Бойцова. Пiсля засiдання до Бойцова пiдiйшов наш мiнiстр (Руднєв, Мiнприлад) i сказав чи жартома, чи серйозно, що Держстандарт заважає Мiнприладу випускати продукцiю. На це Бойцов, що ще не вiдiйшов вiд критики, заявив, що вiн узагалi закриє усi вироби, що не вiдповiдають стандартам.

I все...

***

1 Цей уривок узятий з виданої у 2006-му р. книги "Вiд калькулятора до суперкомп'ютера", написаної Фельдманом Борисом Яковичем, заслуженим винахiдником Росiйської Федерацiї, лауреатом Державної премiї СРСР.
Книга пропонує зрiз iсторiї обчислювальної технiки на прикладi життя одного невеликого колективу, зроблений його керiвником. Книга розповiдає про розробку першої в країнi масової мiкроелектронної ЕКОМ - "Искра-111т", першої моделi СМ ЕОМ - "СМ3", могутнього спецпроцесора Фур'є (СПФ СМ) для обробки результатiв радiолокацiйного дослiдження поверхнi Венери з борту станцiй "Венера-15" i "Венера-16" i створення першої у свiтi детальної карти пiвнiчного регiону цiєї планети. Особливу увагу в книзi придiлено вибору стратегiї розробок, пошуку нових рiшень i розповiдям про спiвробiтникiв i партнерiв (орловчанах, зеленоградцях, павловопосадцях, москвичах та iн. ).

Книга може бути корисна фахiвцям, студентам, а також працiвникам Start-up-компанiй, оскiльки жорсткi умови наших розробок схожi на тi, з якими приходиться зiштовхуватися останнiм. У цьому автор книги переконався на власному досвiдi.

Книга видана за пiдтримкою канадської фiрми Amfeltec Corp.

   2 IНЕКМ - Iнститут електронних керуючих машин, м.Москва, Росiя
   3 ОКМ - завод обчислювальних керуючих машин, м.Київ (тепер завод Електронмаш)
   4 За Радянського Союзу один карбованець дорiвнював приблизно 1,5 $