Ukrainian      Russian

V.M.Glushkov (to the right), M.V.Keldysh 20 k
Victor M.Glushkov (to the right), Mstislav V.Keldysh.