Кривоносов А.I.. Фото. Розмiр 34 кб

Анатолiй Iванович Кривоносов,
80-тi роки ХХ столiття
Анатолiй Iванович Кривоносов - головний конструктор бортових комп'ютерiв, розроблених в науково-виробничому об'єднаннi "Хартрон". Вони встановлювались на ракетах та ракетних комплексах стратегiчного призначення в колишньому СРСР

"...Анатолiй Iванович Кривоносов народився в 1936 р. у Харковi, в 1959 р. закiнчив харкiвський полiтехнiчний iнститут за фахом електричнi машини та апарати i з цього часу став працювати в НВО "Хартрон". Пройшов шлях вiд iнженера до головного конструктора. Анатолiй Iванович - доктор технiчних наук, лауреат Ленiнської премiї, Державної премiї УРСР, нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора.
Про Анатолiя Iвановича Кривоносова розповiдає Борис Омелянович Василенко.
"Моє знайомство з Анатолiєм Iвановичем Кривоносовим вiдбулося в 60-х роках. До цього часу в нас у виробничому об'єднаннi "Київський радiозавод" уже був досвiд роботи з ферит-транзисторними комiрками, ми приступили до створення своєї власної апаратури для ракетних систем. Одночасно освоювали бортову апаратуру для систем керування, розроблених у науково-виробничому об'єднаннi "Хартрон". Проблеми, що з'являлися при освоєннi цiєї технiки, були добре зрозумiлi нам, тому ми швидко знайшли взаєморозумiння з колективом розроблювачiв Анатолiя Iвановича. Хоча спочатку не усе було просто: ми як представники серiйного пiдприємства по багатьом питанням виступили як опоненти розроблювачам, i це викликало певне роздратування. Але, коли обидвi сторони переконалися у вигiдностi такої взаємодiї, наступило взаєморозумiння, а якiсть апаратури тiльки вигравала.
А.I.Кривоносов прекрасно розбирався в обчислювальнiй технiцi i намагався використовувати все нове, що з'являлося в цiй галузi. Чергова бортова ЕОМ тiльки починала освоюватися на нашому пiдприємствi, а вiн уже готував наступну. Як головний конструктор обчислювальних засобiв, вiн вiдповiдав за вибiр елементної бази, схемних i конструктивних рiшень, джерел харчування, пам'ятi, технологiї виготовлення i багатьох iнших компонентiв апаратури. При розробцi та освоєннi бортових обчислювальних машин, коли вся iнша апаратура розташована на борту i на землi, повинна бути ув'язана з нею, як конструктивним, так i програмним способом, - це було не простою задачею. На плечi молодого начальника комплексу, а потiм заступника головного конструктора науково-виробничого об'єднання "Хартрон" лягла дуже велика вiдповiдальнiсть.
Однiєю з характерних рис Анатолiя Iвановича була висока вимогливiсть до себе. Тi, хто з ним працював повиненi були вiдмiнно знати особливостi технiки, що розроблювалася, i виникаючих при цьому проблем. З тими, хто не знав технiчної сутi питання, вiн не витрачав часу на розмови. У цьому планi Анатолiй Iванович був твердою людиною й однаково твердо вимагав чiтких рiшень як у себе в органiзацiї, так i на колегiї мiнiстерства, у сумiжникiв i споживачiв апаратури, у замовника.
Поява Анатолiя Iвановича на нашому пiдприємствi дозволяла швидко вирiшувати багато питань, вiн з великою увагою вiдносився до наших пропозицiй по удосконаленню апаратури, забезпеченню її серiйностi, зниженню трудомiсткостi, пiдвищенню якостi. Але вiн був безжалiсний до порушення технологiчної дисциплiни у виробництвi i "товк" нас до того часу, поки те чи iнше питання не закривалося капiтально.
Виробничi справи, технiчнi проблеми не розвели мости мiж нами особисто, навпаки ми подружилися, стали бiльше довiряти один одному, разом шукати рiшення складних питань. Такi взаємини ми пiдтримуємо i зараз."...
Айзенберг Якiв Єйнович - до середини 90-х рокiв ХХ столiття генеральний директор та генеральний конструктор науково-виробничого об'єднання "Хартрон" Топчiй Дмитро Гаврилович генеральний директор виробничого об'єднання "Київський радiозавод".