Обчислювальний комплекс M-3000  23 k
Напiвпровiдниковий обчислювальний комплекс "M3000" в системi "Сирена".
Лiворуч вiд оператора вiдеотермiнал - робоче мiсце касира.
60-i роки ХХ столiття

"...У серединi 60-х рокiв НДIКОММ приступив до розробки комплексу технiчних засобiв третього поколiння, аналогiчного за структурою "СОУ-1", застосувавши в процесорах базову систему iнструкцiй та iнтерфейси периферiйних пристроїв системи IBM 360.
Розроблювачi розумiли, що на той момент вони не можуть розраховувати на вiтчизняну мiкроелектронiку, тому розробка подiлялася на двi черги. Перша реалiзувалася на технологiчнiй базi обчислювальних систем другого поколiння i включала три моделi обчислювальних комплексiв - "М1000", "М2000" i "М3000". При цьому модель "М1000" призначалася для розв'язання задач першого (нижчого) рiвня керування i не вимагала могутньої архiтектурної пiдтримки, закладеної в системi IBM 360. Тому в нiй була запропонована власна спрощена система iнструкцiй процесора та оригiнальне програмне забезпечення.
Моделi "М2000" i "М3000" мали структуру й архiтектуру системи IBM 360 з вiдхиленнями, визначеними, виходячи з можливостей елементно-технологiчної бази, доступної вiтчизнянiй промисловостi. При цьому всi моделi оснащувалися загальним спектром периферiйних пристроїв, серед яких значне мiсце займали засоби зв'язку з об'єктом..."
Координуюча обчислювальна машина КВМ-1 системи СОУ-1 Обчислювальна керуюча система М6000 АСВТ-М