Заступник директора з наукової роботи Iнституту кiбернетики iменi В.М.Глушкова НАН України - директор вiддiлення математичної кiбернетики (1996-2007 рр.)
член-кореспондент НАН України Тадеуш Павлович Мар'янович
Тадеуш Павлович Мар'янович. Фото. Розмiр 54 кб
Тадеуш Павлович Мар'янович
(25.05.1932 - 09.10.2014)

До 80-рiччя вiд дня народження

Тадеуш Павлович Мар'янович народився 25 травня 1932 р. в м. Днiпропетровську в робiтничiй родинi. У 1951 р. став студентом механiко-математичного факультету Київського державного унiверситету iм. Т.Г.Шевченка. Першим учителем Тадеуша Павловича був професор Г.Є.Шилов, пiд керiвництвом якого вiн, будучи студентом другого курсу, пiдготував i опублiкував свою першу наукову працю. У варiантi для учнiвської молодi цю роботу вiдтворено в журналi "Свiтогляд" (№6(14) за 2008 р.).

У 1956 р., закiнчивши унiверситет, Т.П.Мар'янович одержав призначення в Лабораторiю обчислювальної технiки Iнституту математики АН УРСР. Тут вiн здобув першi навички роботи з обчислювальною машиною, виконуючи дослiдження з оброблення даних стендових випробувань ракетних двигунiв. З 1957 р. Тадеуш Павлович навчався в аспiрантурi в академiка Б.В.Гнєденка й у 1963 р. захистив кандидатську дисертацiю.

З 1964 р. Т.П.Мар'янович працює в Iнститутi кiбернетики АН УРСР спочатку старшим науковим спiвробiтником, а потiм завiдувачем вiддiлу методiв системного моделювання, що був створений у 1966 р. У 1982-1984 рр. вiн був директором Спецiального конструкторського бюро математичних машин i систем, а впродовж 1995-2003 рр. обiймав посаду заступника директора Iнституту кiбернетики iм. В.М.Глушкова НАН України. Сьогоднi Тадеуш Павлович - головний науковий спiвробiтник цього iнституту. У 1985 р. вiн захистив дисертацiю на здобуття наукового ступеня доктора технiчних наук, а в 1988 р. отримав звання професора. У 1992 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України.

Пiд час навчання в аспiрантурi Т.П.Мар'янович дослiджував надiйнiсть складних систем, iменованих у вiтчизнянiй термiнологiї системами масового обслуговування. Одержанi результати дослiджень стали першими у свiтовiй практицi науковими працями, у яких визначено вплив надiйностi обслуговувальних пристроїв на характер процесу обслуговування.

За дорученням академiка В.М.Глушкова у вiддiлi, яким керував Тадеуш Павлович, було розроблено й апробовано на машинах класу М-20 першу в Радянському Союзi програму для iмiтацiйного моделювання складних дискретних систем, яку широко застосовували пiд час проектування технiчних систем рiзного призначення. Роботи Т.П.Мар'яновича зi створення iнструментальних засобiв для iмiтацiйного моделювання було поширено на складнi системи, що включають як дискретнi, так i неперервнi компоненти. Результатом цих дослiджень стала реалiзована на ЕОМ БЕСМ-6 програмна система, що давала змогу iмiтувати процеси функцiонування складних об'єктiв у промисловостi, на транспортi, у ракетно-космiчнiй i вiйськовiй сферах. Упродовж тривалого часу вона була одним iз основних iнструментiв для проектування технiчних засобiв в обороннiй галузi, зокрема засобiв протиракетної оборони.

Т.П.Мар'янович i очолюваний ним колектив виконували також значний обсяг дослiджень з оцiнювання якостi функцiонування складних систем у рiзних галузях науки i технiки. Нинi його творчi плани пов'язанi з питаннями застосування методiв iмiтацiйного моделювання з використанням сучасних iнформацiйних технологiй, що реалiзуються на кластерних i мережевих архiтектурах обчислювальної технiки.

Тадеуш Павлович також придiляє значну увагу викладацькiй роботi. У 1967 р. вiн брав безпосередню участь у створеннi академiком В.М.Глушковим базової кафедри Московського фiзико-технiчного iнституту при Iнститутi кiбернетики АН УРСР. Це був перший досвiд органiзацiї базової кафедри МФТI за межами Москви, який згодом набув розвитку i став основою для створення українського вiддiлення МФТI. На цiй кафедрi Т.П.Мар'янович протягом двох десятилiть працював за сумiсництвом викладачем i виконував обов'язки заступника завiдувача. Крiм того, за результатами дослiджень у галузi створення теоретичних методiв i програмних засобiв iмiтацiйного моделювання пiд керiвництвом Тадеуша Павловича захищено 12 кандидатських дисертацiй.

Науковий доробок ученого становить понад сто наукових праць, у тому числi три монографiї.

Т.П.Мар'янович - заслужений дiяч науки i технiки України (1992), нагороджений Почесними грамотами Президiї Верховної Ради УРСР (1980), Мiнiстерства освiти Росiйської Федерацiї (2003), Мiнiстерства науки i освiти України (2007), премiєю iм. В.М.Глушкова Президiї АН УРСР (1989), орденами i медалями. За цикл робiт iз проблем моделювання та стохастичної оптимiзацiї в 1973 р. був вiдзначений у складi авторського колективу Державною премiєю УРСР. Тадеуш Павлович - лауреат премiї Ради Мiнiстрiв СРСР (1981) i Державної премiї СРСР (1986).

Наукове товариство, колеги, учнi й друзi щиро вiтають Т.П.Мар'яновича з ювiлеєм, бажають йому мiцного здоров'я, невичерпного натхнення й нових наукових звершень.

"Вiсник НАН України", 2012, №5