Обчислювальна мiнi-машина "Параметр"  18 k
Керуюча машина на мiкросхемах "Параметр". Початок 70-х рр. ХХ ст.

"...Мiнi електронна обчислювальна машина (ЕОМ) "Параметр", стала прообразом вiдомої ЕОМ "М6000"... Розробка виконувалася на вiтчизнянiй елементнiй базi та компонентах. Для ЕОМ "Параметр" був розроблений стандарт на iнтерфейс зв'язку процесора з периферiєю, що повинний був ефективно вирiшувати проблему комплексування пристроїв зв'язку з об'єктом i зв'язок з iншими зовнiшнiми пристроями.
Варто сказати, що при розробцi ЕОМ "Параметр" склалася сприятлива ситуацiя з елементною базою. У країнi завершувалося освоєння 155 серiї мiкросхем, призначеної, насамперед, для виробництва моделей ЄС ЕОМ. Розробка цих моделей спiзнювалася i першим споживачем вiтчизняних мiкросхем став НДIКОМ.
Пiсля ЕОМ "Параметр" була розроблена ЕОМ М6000, складенi галузевi системнi i технологiчнi стандарти, що дозволяли проводити одночасно розробку i пiдготовку виробництва ЕОМ..."
Ферит-транзисторна машина первинної переробки iнформацiї МППI-1 трьохрiвневої системи оперативного керування виробництвом СОУ-1 Експедицiйний геофiзичний обчислювальний комплекс ПС-2000