В.Н.Плотнiков  18 k
Вiлен Миколайович Плотнiков, 1960 рiк
В.М.Плотнiков (1930-2000) - головний конструктор сiмейства спецiалiзованих комп'ютерiв "Карат" для озброєння, спостереження та навiгацiї вiйськово-морського, надводного та пiдводного флотiв, а також систем навiгацiї торгiвельного флоту колишнього СРСР. Cамобутнiй художник, знавець лiтератури, театра, музики, любив життя та був доброзичливим до людей, мав дар наукового прогнозування та точної оцiнки перспектив розвитку обчислювальної технiки.

"...Розроблене у науково-виробничому об'єднаннi "Квант", пiд керiвництвом Вiлена Миколайовича Плотнiкова, сiмейство комп'ютерiв "Карат" - перше у Радянському Союзi одержало широке використання у радiоелектронних системах вiйськово-морського флоту. Вiдмiнною ознакою цих компютерiв була надiйнiсть: найважливiший показник досконалостi комп'ютерiв (електронних обчислювальних машин - ЕОМ) - наробiток на одну вiдмову складав для перших "Каратiв" понад 2 000 годин (майже 100 днiв), а для наступних модифiкацiй понад 10 000 годин (майже 5 рокiв!). На початку 1970-х рокiв цi цифри здавалися фантастичними. Але саме така надiйнiсть була потрiбна для ЕОМ, встановлюваних на судах надводного та пiдводного флоту, що працюють в умовах високої вологостi, значних перепадiв температур, вагового перевантаження. "Карати" витримали iспити - багато зразкiв пропрацювали на кораблях по 10-15 рокiв не маючи жодної вiдмови або збою!
Першi "Карати" були створенi в 1969-1972 рр. Всього в "Квантi" було розроблено 15 модифiкацiй комп'ютерiв сiмейства "КАРАТ". Пiдготовлено програмне забезпечення об'ємом близько 5 млн. команд. За цi роки заводами України i Росiї було випущено близько 2 000 машин! Вони були використанi у системах шiстдесятьох типiв..."
Станiслав Олексiйович Моральов Iван Васильович Кудрявцев на зустрiчi в пiдшефнiй школi з учнями та педагогами Розробники ЕОМ "Карат" з представниками Вiйськово-морського флоту СРСР